Home People Somya Gupta
Management Staff

Somya Gupta

Image

Room E145
somya.gupta@[tudelft.nl]

Image